Seminárna práca vypracovaná na A

Seminárna práca počas zápočtov

Seminárna práca predstavuje písomný prejav študenta a poukazuje na jeho teoretické vedomosti na danú tému. Vo výnimočných prípadoch môžu byť seminárne práce zamerané na vyhľadávanie realizovaných výskumoch, z ktorých sa následne prináša pohľad na tému seminárnej práce. Zadanie seminárnych prác však vždy zadáva školiteľ. Spravidla by mala seminárna práca obsahovať úvod, jadro, záver a zoznam použitej literatúry. V seminárnych prácach je dôležité dodržiavať formálnu úpravu a správne citovať a parafrázovať. Vzhľadom na to, že seminárna práca má krátky rozsah, je potrebné predísť tiež gramatickým chybám, ktoré tvoria svoju časť pri známkovaní. Pri písaní seminárnej práce je potrebné sa zamerať tiež na úvod a záver, na ktoré sa kladú vysoké požiadavky. V úvode vysvetľujeme základné údaje o danej téme. Ak sa napríklad venujeme v práci Špeciálnej pedagogike pre postihnuté deti, budeme v úvode písať o tom, ako je dôležité, aby mali učitelia prívetivý prístup k deťom.

Úvod seminárnej práce

Seminárna práca a jej časti
Časti seminárnej práce

Do úvodu sa niekedy prikladajú tiež prílohy zo smernice školy. V niektorých prípadoch Vám školiteľ vráti prácu, aby ste ti chýbajúce strany doplnili. Inokedy môžete mať zbytočne strhnuté body. Seminárna práce by mala obsahovať titulnú stranu, ktorá sa nachádza pred úvodom a obsahuje meno, dátum a názov práce.

Záver seminárnej práce

Každá seminárna práca by mala obsahovať zhrnutie najdôležitejších zistení, ku ktorým sa študent dopátral pri písaní seminárnej práce. V závere seminárnej práce môže študent vyjadriť svoj postoj, názor na riešenú problematiku. Najjednoduchší spôsob na spracovanie záveru je pozrieť si o čom sme písali, vypísať najdôležitejšie body a povedať, čo si o danej téme myslíme. Školitelia vždy ocenia niečo navyše, keď sa študenti zodpovedne postavia k riešenej problematike a vidia v nej prínos. Vždy je to však o školiteľoch, nakoľko každý očakáva iné spracovanie záveru. Väčšina škôl a školiteľov v závere očakáva nejaký prínos, splnenie cieľa, pre ktorý bola seminárna práca spracovávaná.

Rozsah seminárnej práce

Seminárna práca často obsahuje úvod, kde je vhodné načrtnúť tému. Seminárne práce majú rozsah zväčša 4-10 normostrán (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier, alebo tiež
250 slov). Pri rozsahu sa nezapočítavajú slová a znaky pred Úvodom, a tiež sa tam nezarátava Použitá literatúra. Rozsah seminárnej práce predstavujú len strany od úvodu, cez jadro až po záver seminárnej práce.  

Písanie seminárnych prác

Existujú firmy, ktoré sa zaoberajú písaním seminárnych prác. Seminárna práca stojí asi 10 až 12 eur za normostranu. Takéto spoločnosti zabezpečujú klientom anonymitu a originálnosť. Písanie seminárnych prác je legálna služba.