Vedenie účtovníctva a ako sa vyhnúť chybám

Vedenie účtovníctva a daní

V nasledujúcich riadkoch sa bližšie pozrieme na vedenie účtovníctva v jednoduchej podobe a pokúsime sa vám sprostredkovať zopár užitočných rád, ktoré sa vám určite zídu. Začnime odpismi, pričom vedenie účtovníctva v rámci dlhodobého majetku rozlišuje účtovné a daňové odpisy. Účtovné odpisy sú zaznamenávané výlučne v knihe dlhodobého majetku a ich podstatou je fakt, že výkaz majetku a záväzkov eviduje dlhodobý majetok po odpočítaní odpisov. Ak však hovoríme o účele vyčíslenia základu dane, tak dôležitejšími sú vo vedení účtovníctva práve daňové odpisy. Tie sú evidované v peňažnom denníku, predstavujú daňové výdavky a účtujú sa až k poslednému dňu účtovného obdobia. V rámci jednoduchého účtovníctva sa ďalej pozrime na finančný a operatívny prenájom. Finančný prenájom vo vedení účtovníctva je charakteristický tým, že v momente úhrady splátky je hodnota istiny nedaňovým výdavkom. Pýtate sa prečo? Majetok, ktorý je obstaraný prostredníctvom finančného prenájmu je v sume istiny odpisovaný. Cez daňové odpisy sa výška istiny dostáva do daňových výdavkov.

Vedenie účtovníctva, užitočné rady do praxe 

Rady na vedenie účtovníctva

Ako viesť účtovníctvo efektívne?

Vo vedení účtovníctva v jednoduchej podobe taktiež hovoríme o operatívnom prenájme a v tomto prípade do daňových výdavkov vstupuje celá suma splátky. Toto platí v momente úhrady splátky v súlade so splátkovým kalendárom. Načrime tiež do potreby rozlišovania medzi uzávierkou a závierkou v jednoduchom účtovníctve. Pod účtovnou uzávierkou rozumieme uzatváranie účtovných kníh a proces prípravy v rámci účtovníctva na zostavenie účtovnej závierky. Dôležitým je v tomto smere účtovanie uzávierkových účtovných operácií a tie predstavujú súčasť uzávierky účtovníctva. Tie sú účtované vždy k poslednému dňu účtovného obdobia a sú dôležité napríklad pre správne vyčíslenie základu dane pri daňovom priznaní, výsledku hospodárenia a iných skutočností v účtovnej závierke. Pod uzávierkovými účtovnými operáciami si v jednoduchom účtovníctve môžeme predstaviť napríklad zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie daňových odpisov či vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov. Naproti tomu poznáme v jednoduchom účtovníctve i účtovnú závierku, ktorá prezentuje určité skutočnosti z účtovníctva. V rámci jednoduchého účtovníctva sa účtovná závierka skladá zo všeobecných náležitostí, z výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch. Účtovná závierka nie je súčasťou daňového priznania, no podáva sa v rovnakej lehote. 

Pre viac informácií kliknite na internetovú stránku  https://www.easystart.sk/.